logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Szpital Przyjazny Kombatantom

Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Aby wzmocnić przestrzeganie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, przystąpił do programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom". Patronat honorowy nad programem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Stronami porozumienia w tym przedsięwzięciu są Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Szpitale Przyjazne Kombatantom oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cele programu:

1. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia, przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej.

2. Wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej.

3. Wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych.


Szpitale przyjazne kombatantom zapewniają

*świadczenia poza kolejnością,

*bez skierowania,

*bezpłatne zaopatrzenie w leki oraz bezpłatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W praktyce uczestnik programu informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniającego do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadają niezbędną wiedzę, w zakresie procedury postępowania przyjętego w jednostce w ramach programu "Szpitale Przyjazne Kombatantom". Personel podejmuje czynności zgodnie z Porozumieniem oraz wewnętrznymi ustaleniami z koordynatorem szpitalnym programu. Personel medyczny wszelkie wątpliwości wyjaśnia z koordynatorem szpitalnym. Uczestnik programu w trakcie pobytu w jednostce może zawsze kontaktować się z koordynatorem lub wskazanym pracownikiem w zakresie postępowania terapeutycznego. 

Dokumenty uprawniające do udziału w programie:

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.
4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach
uprawnionych.

 © 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS