logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Przyjęcie do Poradni

Informacje ogólne

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń: ginekologa i położnika, stomatologa, wenerologa, onkologa, psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie okazują: 

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane
 • kombatanci 
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • kobiety w ciąży   

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Termin i sposób dostarczenia oryginału skierowania

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie z:

 • Dowodem osobistym

 • Wynikami badań 

 • Kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego (jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany) 

Rejestracja osobista lub telefoniczna w godz. 9:00 - 14:00

 Poradnia/ Pracownia

ul. Mariańska 4, Olsztyn

Leczenia Bólu Przewlekłego
tel. 89/ 532 62 97

Kardiologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Neurologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Endokrynologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Diabetologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Konsultacyjna Chirurgii Szczękowej
tel. 89/ 532 62 97

Konsultacyjna Klatki Piersiowej
tel. 89/ 532 62 97

Urologiczna
tel. 89/ 532 62 31

Chirurgii Ogólnej
tel. 89/ 532 62 97

Lekarz zakładowy
tel. 89/532 62 96 

ul. Niepodległości 44, Olsztyn

Ginekologiczno - Położnicza
tel. 89/ 532 63 43

Pracownia Endoskopii
tel. 89/ 532 63 10 

ul. Al. Wojska Polskiego 30

Reumatologiczna i osteoporozy
tel. 89 678 66 31

Konsultacyjna dermatologiczna
tel. 89 678 66 17

Okulistyczna konsultacyjna, laseroterapii
tel. 89 678 66 21

Fizjoterapii
tel. 89 678 66 67 

Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

    1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej, kobiety w ciąży oraz osoby  posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej z pominięciem listy oczekujących.
    1)   jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
    2. Inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym, kombatantom, działaczom opozycji antykomunistycznej, osobom represjonowanym z powodów politycznych, osobom deportowanym do pracy przymusowej, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, kobietom w ciąży oraz osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
    1)   świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
    3. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Zasłużonym Dawcom Przeszczepu, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym z powodów politycznych i działaczom opozycji antykomunistycznej, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających.


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS