logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna jest udostępniana na wniosek: pacjenta którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
2. Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek: pacjenta którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku:
a) wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
b) odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem,
c) kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu);
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych - w zakresie badań radiologicznych.
4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
5. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy mogą być wydane na wniosek pacjenta, którego dotyczą, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
6. Udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków następuje na koszt wnioskodawcy, opłaty ustała kierownik zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego regulaminu.
7. Aby uzyskać wyciąg, odpis, kopię lub wydruk dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny lub ustny "wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej" w sekretariacie Dyrektora, Archiwum Medycznym lub właściwym oddziale Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. W przypadku ustnego wniosku pracownik przyjmujący ma obowiązek sporządzenia notatki, zawierającej dane zgodnie z wzorem wymienionego wniosku.
8. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej.
9. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Dyrektora, w Archiwum Medycznym lub ze strony internetowej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie: http://www.szpital.olsztyn.pl. w zakładce udostępnianie dokumentacji medycznej.
10. Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Dyrektora, Archiwum Medycznym lub we właściwym oddziale.
11. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem.
12. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS