logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Inwestycje dofinansowane

Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego

stopka.jpg

W ramach Osi Priorytetowej 9 - "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" 
Działanie 9.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia" 
Poddziałania 9.1.1 - "Rozwój specjalistycznych usług medycznych" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Całkowita wartość projektu: 5 253 386,34 zł 
Wysokość dofinansowania: 4 465 378,39 zł 

Procent dofinansowania: 85,00% 

Opis projektu: 

Zakres projektu obejmuje: budowę budynku dwukondygnacyjnego przy łączniku między Budynkiem Głównym Szpitala (A) a budynkiem Chirurgii Szczękowej (C). Na pierwszym piętrze kondygnacji planuje się blok operacyjny wykorzystywany na cele oddziału urologii oraz kardiologii zabiegowej. 
W ramach bloku przewiduje się m.in. następujące pomieszczenia: pomieszczenia przygotowania pacjenta, sala operacyjna, sterownia, pomieszczenia przygotowania personelu, brudownik, magazyn sprzętu i aparatury, pomieszczenia sanitarno - higieniczne. Przewiduje się przebudowę rejestracji, poczekalni i pomieszczeń dla personelu medycznego. Blok wyposażony będzie w niezbędny sprzęt m.in. stół operacyjny, lampę operacyjną, ssak elektryczny, defibrylator, wózek do przewożenia pacjentów, szafkę i wózek anestezjologiczny, wózki na odpady i brudną bieliznę, stojak do płynów infuzyjnych, regały, szafka do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz inne niezbędne wyposażenie (m.in.półki,regały, taborety). 
Na drugim piętrze założono rozbudowę Kliniki Urologii m.in. o nowe pomieszczenia zabiegowe, gabinety diagnostyki obrazowej, gabinety personelu medycznego, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pomieszczenia porządkowe i sale chorych z łazienkami. W efekcie końcowym w Klinice Urologii będzie 9 sal chorych z 28 łóżkami. Sale wyposażone będą w łóżka z materacami, panele przyłóżkowe i szafki. 
Obiekt będzie przykryty dachem dwuspadowym, wzniesionym na filarach umożliwiającym komunikację pod budynkiem. Budynek wykonany w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych ocieplanych styropianem. 
Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, instalacji co, wentylacji mechanicznej i instalacji odgromowej. 

Projekt zgodny jest założeniami osi 9 RPO WiM 2014-2020 i dział. 9.1.1w zakresie podniesienia jakości i skuteczności usług zdrowotnych. Wskutek realizacji projektu zmniejszy się nierówność w zakresie dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych oferowanych w regionie. 

Projekt „Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego” jako główny cel zakłada podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych w priorytetowych dla regionu warmińsko-mazurskiego zakresach dotyczących chorób kardiologicznych i urologicznych.  

Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III

 EFRR.jpg

W ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy region” 
Działanie 3.2 – „E-zdrowie” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Wartość Projektu: 4.783.484,42 zł 
Wydatki kwalifikowane: 4.556.484,42 zł 
Środki europejskie (EFRR): 3.873.011,76 zł 
Wkład własny: 683.472,66 zł

Opis Projektu:

Projekt zakłada utworzenie jednolitego systemu wymiany danych medycznych i udostępnienia e-usług medycznych wynikających z
narzędzia 26 Policy paper. Nastąpi to przez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatycznej będącej podstawą do wdrożenia
planowanych modułów i e-usług. Taki przepływ informacji pozwoli sprawnie gromadzić dane medyczne i umożliwi zewnętrzy bezpieczny
dostęp pacjentów i lekarzy do możliwości rejestracji, konsultacji, wymiany uwag dotyczących leczenia i obsługi szpitalnej i wyników
badań diagnostycznych pacjentów.
W projekcie zaplanowano wdrożenie następujących zadań/modułów:
- EDM
- e-dokumentacja
-e-partner
- e-rehabilitację
- e-protezę
- e-konsultację koszt niekwal.
- e-recepty
- e-rejestrację (rozszerzenie istniejącej) z modułem e-powiadomień
- e-wywiad
- elektroniczne zarządzanie dokumentacją z e-usługą – rozwiązanie do zarządzania obiegiem dokumentacji administracyjnej.
W projekcie będą 3 e-usługi 3 stopnia i 4-4 stopnia. Zaplanowano rozbudowę infrastruktury systemowej poprzez m.in. rozbudowę
macierzy, firewall, przełączników z budową linków światłowodowych i zakupem niezbędnego do wdrożenia projektu sprzętu
informatycznego - zestawu komputerowego z programem do modelowania modeli protez 3D, zestawów komputerowych z drukarkami i
tabletów. Założono rozbudowę serwerów Blade-hardware, software i przystosowanie, adaptację pomieszczeń serwerowni. Wszystkie
zadania przewidują pełną instalację, konfigurację oraz licencję. W ramach projektu 4 pracowników działu informatycznego MSZ odbędzie
szkolenia w zakresie wymaganych do obsługi nowych funkcjonalności kompetencji cyfrowych.
Projekt wypełnia zapisy SZOOP 3 Cyfrowy region Działania 3.2 E-zdrowie. Zakłada zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ) - podmiocie świadczącym publiczne usługi
zdrowotne. Projekt będzie upowszechniał wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, z zastosowaniem standardów HL7.
 

 

unia_logo2.jpg 

Ułatwienie pacjentom dostępu do usług medycznych oraz wdrożenie aplikacji ułatwiających ich leczenie w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

 logo_UE.jpg

W ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” 
Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Wartość Projektu: 583.135,96 zł 
Wydatki kwalifikowane: 583.135,96 zł 
Środki europejskie (EFRR): 495.665,56 zł 
Wkład własny: 87.470,40 zł

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w nowoczesna infrastrukturę informatyczna, która umożliwi świadczenie nowych e-usług oraz usprawni organizacje wewn. Szpitala zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych pacjentów i oszczędność pracy personelu poprzez budowę systemu autentyfikacji użytkowników.

Infrastrukturę projektu stanowić będą m.in.:

1. Moduł Identyfikacji użytkowników, wymagający zakupu i wdrożenia 500 kart inteligentnych w standardzie sieciowym i modułem zbliżeniowym; czytników wraz z zespolonymi klawiaturami dla 300 stanowisk; systemu zarządzania kartami inteligentnymi (kontrolera) - 1 szt.; drukarki do personalizacji kart inteligentnych (1 szt.) z programatorem dla modułu chipowego, laminatorem do drukarki i niezbędnymi akcesoriami do drukowania i laminowania oraz panelem drukującym.
2. Moduł Wizualizacja Szpitala, zawierającego dokumentacje fotograficzna w formie widoków wirtualnych, które będą powiązane z danymi geolokalizacyjnymi w sposób umożliwiający ich prezentacje na mapach i planach, co ma szczególne znaczenie ze względu na fakt posiadania kilku lokalizacji na terenie miasta Olsztyn (budynek główny Szpitala, budynek ginekologiczno-położniczy oraz budynek chirurgii szczękowej przy ul. Niepodległości oraz budynek szpitalny z oddziałami:
dermatologii, okulistyki i reumatologii na ul. Wojska Polskiego.
3. Moduł Medyczny System Komunikacji, który tworzyć będą:
-jednostka centralna - komputer medyczny dedykowany na sale operacyjne wraz z systemem izolacji i zabezpieczenia pacjenta
oraz nagrywarka DVD
-monitor dotykowy o przekątnej min. 15"
-mobilna podstawa jezdna
-konwerter sygnałów video wraz z przekaźnikiem
-przełącznik sygnałów DVI
-przełącznik sygnałów S-Video
-switch 8/8
-zestaw słuchawkowy i mikrofonowy
-kamera video HD mocowana na wysięgniku
-poglądowy monitor z ekranem min. 22" do poglądu transmitowanego obrazu dedykowane na każdą salę operacyjne w sumie 4 szt.+1 szt. na główna sale operacyjna z monitorem min. 26"
-komputery do prezentacji przebiegu zabiegu na oddziałach klinicznych - 6 szt.
-główny zarządzany przełącznik sieciowy - szybki przełącznik szkieletowy pracujący w 3-ciej warstwie który łączy w sobie funkcjonalność szybkiego przełącznika i rutowałby ruch miedzy sieciami z narzędziami administracyjnymi
-switch (przełącznik) sieciowy 48 portowy do szybkiej transmisji 1GB z portem światłowodowym wraz z patchpanelem – w sumie 11 szt.
-oprogramowanie do zarzadzania ruchem sieciowym, a w szczególności transmisji video.

Wdrożenie modułu wymaga także przeprowadzenia prac wykonawczych (instalacyjnych).
W ramach projektu przewidziano także działania promocyjne projektu, audyt oraz przygotowanie studium wykonalności.
 

 

unia_logo2.jpg 

Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

 

 

 

 

 

W ramach Osi priorytetowej 7 -"Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" 

Działanie 7.2. "Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych"
Poddziałanie 7.2.1. "Usługi i aplikacje dla obywateli" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wartość projektu: 3 269 208,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 3 269 208,20 zł
Środki europejskie EFRR: 2 763 385,18 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

Projekt "Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie" (Nr UDA-RPWM.07.02.01-28-018/10-00) przewiduje m.in. takie działania, jak:
1. Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem bazodanowym i systemowym oraz pozostałego sprzętu komputerowego pod e-Platformę;
2. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu do ucyfrowienia radiologii wraz z oprogramowaniem PACS-WEB;
3. Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania RIS;
4. Dostarczenie licencji e-Platformy: ePortali wraz z zasilającym je systemem HIS;
5. Wdrożenie: Instalacja, konfiguracja i konsultacje dla użytkowników e-Platformy: Portali wraz z zasilającym je systemem HIS;
6. Wykonanie integracji rozwiązania RIS/PACS-WEB z systemem HIS;
7. Modernizacja strony internetowe szpitala w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
przy Al. Wojska Polskiego 30

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość projektu: 13.921.900 zł

Dotacja NFOŚiGW: 978.000 zł 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS